Regulamin

 1. Organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Autostopowych jest Polski Klub Przygody z siedzibą w Gdańsku (80-526) przy ul. Gwiazdowskiego 20, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121993, o nr REGON 220066804, NIP 957-094-09-05.
 2. Zawody odbędą się w dniach 1 - 3 maja 2020 r. roku na trasie z Sopotu do Rygi (Łotwa).
 3. W mistrzostwach mogą brać udział drużyny dwuosobowe, składające się z zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia.
 4. Formularz zgłoszeniowy dostępny od 1 marca 2020r. na oficjalnej stronie imprezy (www.MistrzostwaAutostopowe.pl) należy wypełnić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2020 roku. Do wypełnienia niezbędne jest podanie nazwy drużyny oraz imienia i nazwiska, adresu zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail dla każdego z zawodników. Obowiązuje limit miejsc – 500 osób.
 5. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych członków zespołu przez Organizatora na potrzeby realizacji rajdu.
 6. Osoby biorące udział w mistrzostwach wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych, a także umieszczenie swojego wizerunku w środkach masowego przekazu, a także innych źródłach informujących o imprezie.
 7. Zawodnicy wyrażają też zgodę na przesyłanie bieżących informacji na temat działalności Organizatora imprezy.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez zawodników dane do formularza.
 9. Opłatę startową w wysokości:
  – do 31.03.2020 r. – 35 zł od osoby (70 zł od pary)
  – od 01.04.2020 r. do końca zapisów – 45 zł od osoby (90 zł od pary)
  należy uiścić poprzez system Przelewy24 w momencie rejestracji lub wpłatę na konto Polskiego Klubu Przygody (Bank Pekao SA, PL 05 1240 1242 1111 0010 4023 8387).
 10. W przypadku wyboru przelewu bezpośrednio na konto płatności należy dokonać maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia, jednak nie później niż do 19.04.2020. Po tym terminie zgłoszenie będzie anulowane. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska i imienia oraz nazwy zespołu. 
 11. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 12. Organizator dopuszcza zmianę danych osobowych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym do 18 godzin przed startem. Wszelkie zmiany w formularzu należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników, a także danych osób do umieszczenia w ich miejsce.
 13. Rezygnację z udziału z mistrzostw można dokonać wysyłając maila pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl do 18 godzin przed startem z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników.
 14. Odbiór materiałów startowych możliwy będzie w dniu 1 maja 2020 r. w bazie zawodów w godz. 8:30-10:30.
 15. Odbierający materiały startowe będzie zobowiązany okazać dowód tożsamości, potwierdzający dokonane zgłoszenie.
 16. W przypadku rezygnacji materiały startowe zostaną wydane w dniu i miejscu startu zawodów lub przesłane na wskazany adres za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie świadczenia nie będą przysługiwać.
 17. Reklamacji materiałów startowych można dokonać osobiście u przedstawicieli Organizatora lub wysyłając maila pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty wpływu roszczenia i poinformuje zgłaszającego o rozstrzygnięciu poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
 18. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy na obranej przez siebie trasie.
 19. Uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia na czas trwania wyścigu.
 20. W trakcie wyścigu zabronione jest korzystanie ze środków komunikacji publicznej.
 21. Organizator dopuszcza jednak poruszanie się za pomocą środków komunikacji publicznej w promieniu 10 kilometrów od miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.
 22. Zabronione jest korzystanie z pojazdów, których kierowcami są osoby skoligacone z zawodnikami.
 23. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu drogowego i innych przepisów prawa zawodnicy odpowiadają osobiście.
 24. Organizator nie pokrywa uczestnikom wyścigu kosztów powrotu z wyjazdu, wyżywienia oraz noclegów.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody drużynie podejrzanej o oszustwo, bądź też w naganny sposób zachowującej się na trasie oraz w bazie zawodów.
 26. Osoby biorące udział w mistrzostwach zdają sobie sprawę ze wszystkich ewentualnych konsekwencji i oświadczają, iż biorą odpowiedzialność za siebie na czas trwania imprezy oraz nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów.
 27. Za szkody wyrządzone wobec uczestników, jak i osób trzecich, Organizatorzy nie odpowiadają.
 28. Za rzeczy pozostawione w bazach imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 29. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.
 31. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 32. Rejestracja oraz wpłata wpisowego jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności

Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe © 1998 - 2020

polityka prywatności i ochrona danych osobowych

wdrożenie strony www: brandrei.com